ÚVOD

O NÁS

NAPÍŠTE NÁM

 

 

Likvid Car – Slovensko
Dr. Jozef Bőszőrményi

Sprostredkovanie služieb maximálnej pomoci a starostlivosti pri riešení Vašej poistnej udalosti u Vášho poisťovateľa, alebo poisťovacích spoločností na súčasnom poistnom trhu.

 

  Ste na stránke: Služby


Hlavné Menu


 Úvod

  Služby

  Časté otázky

  Kontakt

  Plnomocenstvo

 


Služby


Spoločnosť Likvid Car – Slovensko, pri vzniku poistnej udalosti v zastúpení:

 • definuje problém vzniku k možnej likvidite nárokov na náhradu škody v súvislosti obsahu dojednaných Všeobecných poistných podmienok k poistnej zmluve
 • prehodnotí možnosti iných nárokov na náhradu plnenia na základe uzavretých poistných zmlúv
 • zhromaždí potrebné informácie a podklady k likvidácií nárokov na náhradu škody pre poisťovateľa
 • prevedie analýzu možných nárokov u ostatných poisťovateľov
 • zabezpečuje asistenciu pri likvidácií poistných udalostí v súčinnosti s poisteným
 • na základe splnomocnenia zo strany klienta – zastupuje klienta, ako zástupca, ktorý v stanovených medziach oprávnenia zastupuje klienta pred poisťovateľom, kde vykonáva úkony a činnosti, ktoré vzniknú ako práva a povinnosti priamo pre zastupovaného
 • zabezpečuje prejednávanie náhrady škody s poisťovateľom, alebo inými účastníkmi
 • prehodnocovanie vyplatených poistných udalostí a nárokov, ktoré boli poisťovateľom nepriznané a zamietnuté, „Zamietacie listy“
 • pri likvidácií poistných udalostí, kde primerané náklady presahujú VŠHV a sú likvidované formou totálnej finančnej škody, zabezpečuje odpredaj použiteľných zvyškov, prípadne sprostredkuje odpredaj vyhradeným spoločnostiam pre likvidáciu odpadového hospodárstva v rámci recyklačného fondu
 • zabezpečuje implementáciu výsledkov
 • zodpovedá za včasné vysporiadanie náhrad plnenia zo strany poisťovateľa a to v maximálne hornej hranici možného plnenia na základe uzavretej Poistnej zmluvy

Spoločnosť Likvid Car – Slovensko, ďalej zabezpečuje a ponúka služby:

 • súdneho znalca z oblasti:
  - cestnej dopravy
  - strojov a  str. zariadení
  - stavieb
  - ekonomiky, účtovníctva
  - traumatológie
 • právnu ochranu klienta pri uplatnení nárokov na náhradu škody na zdraví, vecnú škodu, alebo inú majetkovú újmu
 • služby detektíva pri potrebe nestranného šetrenia a preukázania skutočností potrebných k likvidácií PU
 • prehodnocovanie, analýza uzavretých poistných zmlúv k potrebnej poistnej ochrane a následné doporučenie optimálnej poistnej ochrany pre klienta

   

 

2007 © Likvid Car, webdesign by oxcom